Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 3-2018 Postanowienie Sądu Apelacyjnego uchylające postanowienie UKE.

3-2018 Postanowienie Sądu Apelacyjnego uchylające postanowienie UKE.

RAPORT BIEŻĄCY 3/2018

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o postanowieniu Sądu Apelacyjnego uchylającego postanowienie UKE.

 

Postanowienie Sądu Apelacyjnego uchylające postanowienie UKE

 

W dniu 14 lutego 2018 r. Orange Polska zostało doręczone postanowienie Sądu Apelacyjnego, wydane na posiedzeniu niejawnym, uchylające postanowienie Prezesa UKE z dnia 7 października 2014 r. stwierdzające skuteczną konkurencję na obszarach 76 gmin na  rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego (rynek 5/2007 - BSA), o którego wydaniu Orange Polska informowała raportem bieżącym nr 66/2014 w dniu 8 października 2014 r. Sąd Apelacyjny uzasadnił uchylenie postanowienia niewłaściwą formą orzeczenia tj. wydaniem postanowienia, a nie decyzji administracyjnej.

 

Pozostałe decyzje związane z deregulacją pozostają w mocy tj. decyzja wyznaczająca Orange Polska operatorem o znaczącej pozycji rynkowej na pozostałym obszarze kraju (bez 76 gmin) oraz decyzja stwierdzająca wygaśnięcie poprzedniej decyzji (wydanej w 2011 r.) wyznaczającej Orange Polska operatorem o znaczącej pozycji w prawie całym kraju. W związku z tym, niezależnie od uchylenia postanowienia o stwierdzeniu skutecznej konkurencji, na Orange Polska nie są nałożone obowiązki regulacyjne na terenie 76 gmin. Postanowienie Sądu Apelacyjnego nie zmienia warunków działania Orange Polska na terenie 76 gmin.

 

Orange Polska dysponuje aktualną analizą stwierdzającą, na podstawie dostępnych danych, że nie posiada pozycji dominującej na terenie 76 gmin na rynku świadczenia hurtowych usług dostępu szerokopasmowego. Postanowienie Prezesa UKE o stwierdzeniu skutecznej konkurencji na terenie 76 gmin zostało uchylone wyłącznie ze względów formalnych, a nie merytorycznych. Orange Polska podejmie wszelkie przysługujące jej zgodnie z prawem kroki mające na celu przywrócenie stwierdzenia skutecznej konkurencji na terenie 76 gmin.

Deregulacja z 2014 r. stanowiła jeden z istotnych czynników warunkujących uruchomienie światłowodowego programu inwestycyjnego przez Orange Polska. Inwestycje światłowodowe Orange Polska obecnie obejmują ponad 2.5 miliona gospodarstw domowych i prowadzą do istotnej poprawy jakości usług internetowych w Polsce.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*