Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 6-2018 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

6-2018 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

RAPORT BIEŻĄCY 6/2018

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 20 kwietnia 2018 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*