Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 7-2018 Rezygnacja osób nadzorujących.

7-2018 Rezygnacja osób nadzorujących.

RAPORT BIEŻĄCY 7/2018

 

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Spółka”) informuje o rezygnacji osób nadzorujących.

 

W dniu 21 marca 2018 roku Spółka otrzymała rezygnacje dwóch członków Rady Nadzorczej Orange Polska S.A. z pełnionych funkcji: pana Jean-Marie Culpin oraz pani Valérie Thérond. Obie rezygnacje zostały złożone ze skutkiem od dnia 20 kwietnia 2018 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*