Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 9-2018 Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

9-2018 Treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY 9/2018

 

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 20 kwietnia 2018 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*