Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 16-2018 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego

16-2018 Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego

 RAPORT BIEŻĄCY 16/2018

 

Na podstawie § 80 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. informuje, że skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r.(zawierający skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe) zostanie przekazany do wiadomości publicznej w dniu 24 lipca 2018 roku. 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*