Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 19-2018 Umowa w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej Orange Polska dla T-Moblie

19-2018 Umowa w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej Orange Polska dla T-Moblie

RAPORT BIEŻĄCY 19/2018

 

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) informuje, że w nawiązaniu do raportu bieżącego 27/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r., w dniu dzisiejszym Spółka podpisała z T-Mobile Polska umowę w sprawie dostępu telekomunikacyjnego do sieci światłowodowej Orange Polska w zakresie transmisji danych (ang. Bitstream Access – „BSA”).

 

Najważniejsze postanowienia tej umowy są następujące:

1.      Orange Polska zapewni hurtowy dostęp do swojej sieci w celu świadczenia usług BSA w oparciu o własną infrastrukturę światłowodową dla klientów T-Mobile, w budynkach wielorodzinnych na obszarach nieregulowanych. Współpraca obejmie gospodarstwa domowe, które znajdą się w zasięgu usług światłowodowych do końca 2018 roku (około 1,7 miliona gospodarstw domowych).

2.     Z tego tytułu T-Mobile zapłaci na rzecz Orange Polska:

a.      Opłatę wstępną za dostęp do sieci w wysokości 275 mln zł, która nie podlega zwrotowi (z wyjątkiem przypadku, w którym dostęp nie zostanie udzielony). Opłata zostanie wniesiona w dwóch równych ratach, z których pierwsza będzie płatna po podpisaniu umowy, a druga – po tym, gdy dostęp do infrastruktury zostanie udzielony.

b.      Opłatę miesięczną za każdego klienta uzależnioną od parametru prędkości usługi oraz roku, w którym dane gospodarstwo domowe zostało objęte zasięgiem sieci światłowodowej. Po upływie dziesięciu lat stawka opłaty zostanie ustalona na poziomie cen regulowanych i powiększona o marżę.

3.      T-Mobile pokryje także różne inne opłaty, np. związane z instalacją usług i serwisem technicznym, a także jednorazowe koszty związane z integracją systemów informatycznych.

4.      Umowa została zawarta na dziesięć lat, przy czym zostanie automatycznie przedłużona na dalsze pięć lat, o ile T-Mobile osiągnie ustaloną liczbę klientów przyłączonych do sieci Orange Polska. Po upływie okresu obowiązywania umowy, może ona zostać wypowiedziana przez każdą ze stron przy zachowaniu 60-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

5.      Strony określiły warunki korzystania z sieci światłowodowej zbudowanej lub nabytej przez Orange Polska po 2018 roku, co będzie wymagało zawarcia odrębnej umowy i zapłaty nowej opłaty wstępnej, której wysokość będzie zależeć od liczby gospodarstw domowych.

 

Współpraca hurtowa przyczyni się do szybszej monetyzacji inwestycji Orange Polska w sieć światłowodową i promocji  łączy światłowodowych jako superszybkiej szerokopasmowej technologii w Polsce. Zmaksymalizuje również wykorzystanie infrastruktury Orange Polska, przy uniknięciu dublowania sieci światłowodowych w tych samych lokalizacjach przez innych operatorów, a także przyspieszy konwergencję usług telekomunikacyjnych na rynku polskim w oparciu o łącza światłowodowe. Powyższa transakcja nie została zawarta na zasadach wyłączności i Orange Polska jest otwarty na negocjacje z innymi operatorami warunków dostępu hurtowego do swojej sieci światłowodowej.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*