Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 21-2018 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

21-2018 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

RAPORT BIEŻĄCY 21/2018

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”) informuje, że w dniu 25 lipca 2018 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie kary nałożonej na Orange Polska przez Komisję Europejską. Trybunał oddalił odwołanie Orange Polska od wyroku Sądu Unii Europejskiej podtrzymując karę w pierwotnej wysokości 127,6 milionów euro. Wyrok jest ostateczny, kara zostanie przez Orange Polska zapłacona i będzie powiększona o odsetki w wysokości 23,7 milionów euro na dzień 30 czerwca 2018 r.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*