Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 23-2018 Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzeci kwartał 2018 roku.

23-2018 Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzeci kwartał 2018 roku.

RAPORT BIEŻĄCY 23/2018

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za trzeci kwartał 2018 roku.

Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników, w tym korekty danych finansowych, znajdują się w Nocie 2 do Skróconego Kwartalnego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za trzy miesiące zakończone 30 września 2018 r. sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej http://orange-ir.pl/pl/results-center/results/2018).

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*