Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 9-2019 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

9-2019 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na WZA.

RAPORT BIEŻĄCY 9/2019

 

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku, Zarząd Orange Polska  S.A.(„Orange Polska”) informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 24 kwietnia 2019 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:

 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Udział w kapitale zakładowym

Orange S.A.

664.999.999

664.999.999

75,61%

50,67%

 

Na Walnym Zgromadzeniu Orange Polska reprezentowanych było 879 550 668 akcji, stanowiących 67,02 % kapitału zakładowego Orange Polska, uprawniających do wykonania 67,02 % ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy Orange Polska wynosi 3.937.072.437 zł i dzieli się na 1.312.357.479 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*