Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 12-2019 Zamknięcie transakcji zakupu przez Orange Polska 100% udziałów w BlueSoft sp. z o.o.

12-2019 Zamknięcie transakcji zakupu przez Orange Polska 100% udziałów w BlueSoft sp. z o.o.

 

RAPORT BIEŻĄCY 12/2019

 

Zamknięcie transakcji zakupu przez Orange Polska 100% udziałów w BlueSoft sp. z o.o.

Na podstawie Art. 17 ust. 1  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje, że Orange Polska oraz Tokajami Limited i Wellchosen Investments Limited („Sprzedający”) zawarły w dniu 12 czerwca 2019 r. umowę rozporządzającą sprzedaży 100% udziałów („Udziały”) spółki BlueSoft sp. z o.o. W tym samym dniu własność wszystkich Udziałów przeszła na Orange Polska.

Warunki nabycia Udziałów przez Orange Polska zostały podane do wiadomości publicznej raportem bieżącym 10/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. i nie uległy zmianie.

Płatność dokonana w dniu dzisiejszym wyniosła 147 mln zł.

Pozostała część zostanie rozliczona przed końcem 2022 r. i zostanie oparta o osiągnięcie przez BlueSoft określonych celów finansowych w latach 2019 r. i 2020 r. a także uzależniona od spełnienia określonych innych warunków prawnych.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*