Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 13/2019 - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku.

13/2019 - Wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku.

RAPORT BIEŻĄCY 13/2019

Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje do wiadomości wybrane dane finansowe i operacyjne dotyczące działalności Grupy Kapitałowej Orange Polska („Grupa”, „Orange Polska”) za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2019 roku.

Informacje dotyczące poszczególnych wskaźników, w tym przekształcenia danych finansowych, znajdują się w Nocie 2 do Skróconego Śródrocznego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Orange Polska za sześć miesięcy zakończonych 30 czerwca 2019 roku sporządzonego wg MSSF (które jest dostępne na stronie internetowej http://orange-ir.pl/pl/results-center/results/2019).

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*