Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 6-2020 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A.

6-2020 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Orange Polska S.A.

RAPORT BIEŻĄCY 6/2020

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*