Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 7-2020 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

7-2020 Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

RAPORT BIEŻĄCY 7/2020

Na podstawie § 19 ust.1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Orange Polska S.A.(„Orange Polska”, „Spółka”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 17 czerwca 2020 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*