Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 1/2009 Projekty uchwał NWZA - Orange Polska

1/2009 Projekty uchwał NWZA - Orange Polska

Na podstawie § 39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 16 stycznia 2009 roku.

Projekt

Uchwała nr ……
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia…………..
w sprawie umorzenia akcji Spółki


Na podstawie art. 359 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1

1.Umarza się 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP SA z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Program”).
2.Łączna suma wynagrodzenia jakie wypłaciła Spółka w ramach Programu za umarzane akcje wyniosła 699.999.989 zł. (sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych).
3.Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt

Uchwała nr ……
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia…………..
w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w drodze zmiany Statutu

Na podstawie art. 430 § 1, art. 455 § 1 w związku z art. 360 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 5 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1

1. W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie TP SA uchwały nr [*] z dnia 16 stycznia 2009 roku w sprawie umorzenia akcji Spółki obniża się kapitał zakładowy Spółki z 4.106.319.723 zł. (cztery miliardy sto sześć milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote) do 4.006.947.063 zł. (cztery miliardy sześć milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sześćdziesiąt trzy złote) tj. o 99.372.660 zł. (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych).
2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie 33.124.220 (trzydzieści trzy miliony sto dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii A nabytych przez Spółkę w ramach programu nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia przyjętego uchwałą nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TP SA z dnia 24 kwietnia 2008 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia („Program”).
3. Obniżenie kapitału zakładowego stanowi realizację celu dla którego Program został ustanowiony, zgodnie z art. 3 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 roku.

§ 2

W Statucie Telekomunikacji Polskiej S.A. zmienia się § 7 ust. 1 i 2 nadając im następujące brzmienie:
„1. Na kapitał zakładowy składają się:
a) 1.335.649.021 (jeden miliard trzysta trzydzieści pięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda, oraz
b)   nie więcej niż 7.113.000 (siedem milionów sto trzynaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 3 zł. (trzy złote) każda.
2.     Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 4.028.286.063 zł. (cztery miliardy dwadzieścia osiem milionów dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt trzy złote), w tym warunkowo podwyższony kapitał zakładowy Spółki, który wynosi nie więcej niż 21.339.000 zł. (dwadzieścia jeden milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych).”


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od dnia zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego przez sąd rejestrowy.

Projekt

Uchwała nr ……
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Telekomunikacji Polskiej SA
z dnia…………..
w sprawie powołania/odwołania
Pani/a ………………….. do/z Rady Nadzorczej Spółki


Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 pkt 9 Statutu TP S.A. uchwala się, co następuje:
§ 1
Powołuje/odwołuje się Panią/a _________________________ do/z Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*