Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 141/2009 Zmiana stanu posiadania akcji TP S.A. - Orange Polska

141/2009 Zmiana stanu posiadania akcji TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie art. 70 pkt 1) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”, „Spółka”) informuje, iż otrzymał w dniu 2 listopada 2009 roku informację, w której firma Capital Research and Management Company („CRMC”) zawiadomiła, iż według stanu na dzień 29 października 2009 roku posiada 65.774.772 akcji TP S.A., uprawniających do wykonania 65.774.772 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA), co stanowi 4,925% kapitału zakładowego TP S.A. oraz uprawnia do wykonania 4,925% ogólnej liczby głosów na WZA TP S.A.
Firma CRMC poinformowała również, iż posiadane akcje znajdują się na rachunkach zarządzanych przez nią poszczególnych funduszy i żaden z tych funduszy nie posiada akcji TP S.A. stanowiących więcej niż 5% kapitału zakładowego TP S.A.
Według ostatniego zawiadomienia przekazanego w dniu 6 listopada 2008 roku przez firmę CRMC, na dzień 3 listopada 2008 roku firma ta posiadała 134.980.917 akcji TP S.A., uprawniających do wykonania 134.980.917 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (WZA), co stanowiło 9,8615% kapitału zakładowego TP S.A. oraz uprawniało do wykonania 9,8615% ogólnej liczby głosów na WZA TP S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*