Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 29/2009 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

29/2009 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 4 marca 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 52 500 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 26 000 000 zł z datą wykupu w dniu 11 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,54% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,62% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c) Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 11 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,54% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 5 marca 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 172 500 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 69 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,51% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
b) Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,61% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
c) Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 kwietnia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,77% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d) Emisja o wartości 2 500 000 zł z datą wykupu w dniu 5 czerwca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,04% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
e) Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 6 kwietnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,77% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 5 marca 2009 r. 2 499 200 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*