Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 106/2009 Emisja obligacj TP S.A. - Orange Polska

106/2009 Emisja obligacj TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 5 sierpnia 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 92 000 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 sierpnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 2,92% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 sierpnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,05% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
c) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,19% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
d) Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 12 sierpnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 2,99% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o. (wcześniej TP Internet), w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
e) Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 sierpnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,07% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 6 sierpnia 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 91 500 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 sierpnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,06% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
b) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,19% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 września 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,19% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
d) Emisja o wartości 3 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 sierpnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 2,96% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A.,
e) Emisja o wartości 2 500 000 zł z datą wykupu w dniu 13 sierpnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 2,96% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
f) Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 sierpnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,06% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 6 sierpnia 2009 r. 1 578 900 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*