Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 48/2009 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego TP S.A. - Orange Polska

48/2009 Rejestracja obniżenia kapitału zakładowego TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 9 i 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje, że w dniu 9 kwietnia 2009 roku otrzymał informację o zarejestrowaniu dnia 27 marca 2009 r. przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

W wyniku zarejestrowania zmiany kapitał zakładowy Spółki. został obniżony z kwoty 4.106.319.723 zł do kwoty 4.006.947.063 zł tj. o kwotę 99.372.660 zł. Obniżenie kapitału zakładowego odbyło się poprzez umorzenie 33.124.220 akcji serii A o wartości nominalnej 3 zł każda, uprawniających do wykonania tej samej liczby głosów na WZA, nabytych w celu umorzenia w ramach programu nabywania przez Spółkę akcji własnych, na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 24 kwietnia 2008 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 63/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. oraz na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 stycznia 2009 roku, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym 6/2009 z dnia 16 stycznia 2009 roku. Po zarejestrowaniu obniżenia kapitał zakładowy TP S.A. dzieli się na 1.335.649.021 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda, uprawniających do wykonywania 1.335.649.021 głosów na Walnym Zgromadzeniu TP S.A. Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*