Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 92/2009 Warunki emisji papierów dłużnych - Orange Polska

92/2009 Warunki emisji papierów dłużnych - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”) informuje o uzgodnieniu warunków emisji papierów dłużnych („Papiery Dłużne”) o łacznej wartości nominalnej 200.000.000 EUR.
W zwiazku z przeprowadzoną w dniu 22 maja 2009 r. emisją przez TPSA Eurofinance France S.A. papierów dłużnych o łącznej wartości nominalnej EUR 500.000.000 w ramach uruchomionego 6 maja 2009 roku Programu Emisji Średnioterminowych Papierów Dłużnych (ang. Euro Medium Term Notes, w skrócie EMTN) w dniu 8 lipca 2009 r. TP S.A zwiększyła wartość emisji o kwotę EUR 200.000.000 do łącznej kwoty EUR 700.000.000.
Zgodnie z postanowieniami Umowy z dealerami papierów dłużnych (Dealer Agreement) z dnia 6 maja 2009r. organizatorami emisji Papierów Dłużnych oraz pierwotnymi nabywcami tych papierów są Societe Generale Corporates & Investment Banking oraz Barclays Capital.
Wskazane Papiery Dłużne oprocentowane będą w wysokości 6,00 % wartości nominalnej w stosunku rocznym, zaś termin ich wykupu przypada w dniu 22 maja 2014 r. Papiery Dłużne objęte są bezwarunkową i nieodwołalną gwarancją udzieloną przez TP S.A. w dniu 6 maja 2009 r. dla Papierów Dłużnych emitowanych przez TPSA Eurofinance France S.A. w ramach Programu.
TPSA Eurofinance France S.A. jest spółką prawa francuskiego. Kapitał zakładowy tej spółki wynosi 226.750,59 EUR i dzieli się na 49.401 akcji o wartości nominalnej 4,59 EUR każda, uprawniających do wykonania takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

TPSA Finance B.V. posiada akcje stanowiące 49,995% kapitału zakładowego spółki TPSA Eurofinance France S.A., uprawniające do wykonania 49,995% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. TPSA Eurofinance B.V., której 100% kapitału zakładowego posiada TPSA Finance B.V., posiada akcje stanowiące 49,995% kapitału zakładowego spółki TPSA Eurofinance France S.A., uprawniające do wykonania 49,995% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. TPSA Finance B.V. oraz TPSA Eurofinance B.V. posiadają łącznie 99,99% akcji TPSA Eurofinance France S.A., uprawniających do wykonania 99,99% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu tej spółki. TPSA Eurofinance B.V. i TPSA Finance B.V. są jednostkami zależnym od TP S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*