Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 31/2009 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

31/2009 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 9 marca 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 302 800 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 90 000 000 zł z datą wykupu w dniu 23 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,56% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) Emisja o wartości 89 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,39% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c) Emisja o wartości 80 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 kwietnia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,68% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,43% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
e) Emisja o wartości 10 800 000 zł z datą wykupu w dniu 23 marca 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,58% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
f) Emisja o wartości 8 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 kwietnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 3,71% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 10 marca 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 96 000 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 36 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,35% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
b) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 24 marca 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,55% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
c) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 10 kwietnia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 3,68% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 10 marca 2009 r. 2 499 400 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*