Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 94/2009 Zmiany w terminach raportów okresowych - Orange Polska

94/2009 Zmiany w terminach raportów okresowych - Orange Polska

Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 29 lipca 2009 roku zostanie przekazany do wiadomości publicznej rozszerzony skonsolidowany raport półroczny. Dodatkowo Zarząd informuje, iż na podstawie § 83 ust. 4 sprawozdanie finansowe zostanie sporządzone w wersji skróconej. Zgodnie z § 101 ust. 2 Spółka nie będzie publikować raportu za drugi kwartał 2009 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*