Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 84/2009 Wybór audytora - Orange Polska

84/2009 Wybór audytora - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

I. Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu TP S.A. oraz zgodnie z uchwałą z dnia 18 czerwca 2009 roku Rada Nadzorcza TP S.A. dokonała wyboru firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o. do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za rok obrotowy 2009 oraz przeglądów sprawozdań Telekomunikacji Polskiej S.A. i Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2009 roku.

II. Siedziba, adres oraz podstawa uprawnień

Deloitte Audyt Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa - wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Umowa z firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. zostanie zawarta na okres jednego roku.

Firma Ernst & Young Audit Sp. z o.o. wykonywała usługi audytorskie na rzecz TP S.A. od 2002 roku. Spółka pragnie podziękować firmie Ernst & Young Audit Sp. z o.o. za profesjonalne wsparcie w trakcie dotychczasowej współpracy.

Wybór nowego audytora został dokonany zgodnie z kodeksem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*