Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 9/2009 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

9/2009 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz.1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 19 stycznia 2009 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 204 700 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 stycznia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,73% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,76% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c) Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 19 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,87% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d) Emisja o wartości 26 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 kwietnia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 5,11% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
e) Emisja o wartości 15 500 000 zł z datą wykupu w dniu 2 lutego 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,76% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
f) Emisja o wartości 12 000 000 zł z datą wykupu w dniu 26 stycznia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 4,75% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
g) Emisja o wartości 1 200 000 zł z datą wykupu w dniu 20 kwietnia 2009 (rentowność emisyjna wynosi: 5,11% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2. W dniu 20 stycznia 2009 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 55 000 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 27 stycznia 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,85% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
b) Emisja o wartości 20 000 000 zł z datą wykupu w dniu 3 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,83% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
c) Emisja o wartości 15 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 lutego 2009 r. (rentowność emisyjna wynosi: 4,87% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 20 stycznia 2009 r. 2 486 700 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*