Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 57/2009 Deklaracja dywidendy - Orange Polska

57/2009 Deklaracja dywidendy - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A.”) informuje o podjęciu przez Walne Zgromadzenie decyzji dotyczącej wypłaty dywidendy.

W dniu 23 kwietnia 2009 roku Walne Zgromadzenie TP SA podjęło uchwałę w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości
2.003.473 531,50 zł, tj. 1,50 zł na jedną akcję. Dniem ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień "D") będzie 18 czerwca 2009 r., a dniem wypłaty dywidendy (tzw. dzień "W") będzie 2 lipca 2009 r.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*