Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 55/2009 Uchwały WZA - Orange Polska

55/2009 Uchwały WZA - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 23 kwietnia 2009 roku.

pobierz pełen raport w PDF  (279 KB)
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*