Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 135/2009 Porozumienie między TP S.A. i UKE - Orange Polska

135/2009 Porozumienie między TP S.A. i UKE - Orange Polska

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „TP”) informuje o porozumieniu zawartym między TP S.A. a Urzędem Komunikacji Elektronicznej („UKE”).

W dniu 22 października 2009 roku TP S.A. i UKE podpisały porozumienie w sprawie wdrożenia zasad transparentności i niedyskryminacji w relacjach między operatorami. Dokument porozumienia zakłada ze strony UKE niezmienność stawek hurtowych do 2012 roku, natomiast ze strony TP zainwestowanie w tym czasie w 1,2 mln linii dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Zgodnie z zawartym porozumieniem, zamiast fizycznego podziału systemów informatycznych TP wprowadzi rozwiązania techniczne i organizacyjne, które zapewnią wdrożenie dodatkowych reguł nie dyskryminującego dostępu do informacji dla operatorów alternatywnych.

Przewiduje się również, że Prezes UKE odstąpi od zamiarów separacji funkcjonalnej TP, jeśli TP będzie wypełniać zapisy porozumienia.

Ważnym elementem porozumienia jest stabilizacja warunków prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania na rynku telekomunikacyjnym. Prezes UKE zadeklarował utrzymanie do końca 2012 roku opłat hurtowych na poziomie obecnie obowiązujących ofert ramowych.

Metoda „cena detaliczna minus” stosowana przy ustalaniu stawek hurtowych zostanie zastąpiona metodą „koszt plus”. Dzięki temu TP będzie miała warunki do zainwestowania w ciągu trzech lat w 1,2 mln linii szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zbudowanych zostanie w ten sposób ok. 500 tys. nowych linii, a kolejne 700 tys. istniejących zostanie zmodernizowane. Przewiduje się, że ok. 1 mln linii będzie miało przepustowość powyżej 6 Mb/s. Rozbudowa infrastruktury obejmie zarówno aglomeracje miejskie, małe miasta jak i tereny wiejskie.

Zgodnie z porozumieniem w miarę wdrażania jego zapisów stopniowo wycofywane będą sprawy i roszczenia pomiędzy TP, UKE i operatorami alternatywnymi.

Maciej Witucki, prezes Zarządu TP, wypowiadając się na temat zawartego porozumienia stwierdził: "Jesteśmy bardzo zadowoleni, że po wielu tygodniach wspólnej pracy osiągnęliśmy porozumienie, które otwiera nowy rozdział na polskim rynku telekomunikacyjnym. Uzgodniliśmy podstawy do normalizacji i stabilizacji sytuacji regulacyjnej, niezbędnej do dalszego racjonalnego rozwoju tego rynku, a przez to wsparcia społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Wielokrotnie deklarowałem chęć inwestowania w rozwój Polski i dziś mogę powiedzieć, że dzięki kompromisowi z UKE, nasza firma ma warunki do spełnienia tej obietnicy."

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*