Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 61/2009 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% liczby głosów na WZA TP S.A. - Orange Polska

61/2009 Akcjonariusze posiadający, co najmniej 5% liczby głosów na WZA TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A.”) informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu TP S.A., które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2009 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty:

 Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w 
ogólnej liczbie
głosów na WZA            

 Udział w kapitale
zakładowym

 France Telecom S.A     

664.999.999           664.999.999            95,28%  49,79%

Na Walnym Zgromadzeniu TP S.A. reprezentowanych było 697.965.883 akcji, stanowiących 52,26% kapitału zakładowego TP S.A., uprawniających do wykonania 52,26% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy TP S.A. wynosi 4.006.947.063 zł i dzieli się na 1.335.649.021 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TP S.A.


Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*