Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 12/2009 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Virgo - Orange Polska

12/2009 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki Virgo - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005 Nr 209 poz. 1744), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.( „TP S.A.”, „Spółka") informuje, że w dniu 28 stycznia 2009 roku otrzymał informację o rejestracji w dniu 19 stycznia 2009 r. przez Sąd Rejonowy w Warszawie zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Virgo S.A. („Virgo”) - spółki zależnej od TP S.A.
Kapitał zakładowy Virgo został podwyższony z kwoty 50.000 zł do kwoty 289.262.000 zł tj. o kwotę 289.212.000 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło poprzez utworzenie 578.424 nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 289.212.000 zł.
Na pokrycie nowych udziałów, jedyny wspólnik TP S.A. wniosła wkład niepieniężny w postaci wierzytelności w wysokości 289.212.000 zł wynikającej z umów pożyczek zawartych przez Virgo (jako pożyczkobiorcą) oraz Spółką (jako pożyczkodawcą) w dniach: 21 lipca 2005 r. na kwotę 220 mln zł; 21 lipca 2005 r. na kwotę 8,4 mln zł; 21 lipca 2005 r. na kwotę 500 tys. zł i 22 marca 2007 r. na kwotę 18,6 mln zł, z późniejszymi aneksami, obejmującej część kapitałową oraz narosłe, skapitalizowane odsetki.
W wyniku rejestracji kapitał zakładowy Virgo wynosi 289.262.000 zł i dzieli się na 578.524, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Spółka posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego Virgo oraz uprawniające do wykonywania takiej samej ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Powyższa transakcja miała na celu uporządkowanie struktury aktywów i pasywów Virgo, w szczególności poprzez dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do wielkości posiadanych aktywów.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*