Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 138/2009 TP Emisji Obligacji - Orange Polska

138/2009 TP Emisji Obligacji - Orange Polska

Zgodnie z art. § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 Nr 33, poz 259, z późniejszymi zmianami), Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA ("TP SA") informuje, że TP SA informacji o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP SA

1. W dniu 28 października 2009 TP SA dokonała emisji obligacji TP SA ("Obligacje") w ramach Programu Emisji Obligacji TP SA z dnia 15 lipca 2002 roku łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 60.000.000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 32000000 z datą wykupu w dniu 12 listopada 2009 rentowność emisyjna wynosi: 3,05% w skali roku, została objęta przez PTK Centertel Sp. z oo, w której TP SA posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
b) Emisja o wartości 20.000.000 zł z datą wykupu w dniu 4 listopada 2009 rentowność emisyjna wynosi: 2,92% w skali roku, została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. .;
c) Emisja o wartości 6.500.000 zł z datą wykupu w dniu 28 kwietnia 2010 rentowność emisyjna wynosi: 3,93% w skali roku, została objęta przez Telefony Podlaskie Sp. z oo, w której TP SA posiada udziały stanowiące 55,11% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 55,11% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
d) Emisja o wartości 1.500.000 zł z datą wykupu w dniu 28 stycznia 2010 rentowność emisyjna wynosi: 3,81% w skali roku, została objęta przez ORE SA, w której TP SA posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;
e) Emisja o wartości 6.000.000 zł z datą wykupu w dniu 26 listopada 2009 rentowność emisyjna wynosi: 3,17% w skali roku, została objęta przez OPCO Sp. z oo, w której TP SA posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

2. W dniu 29 października 2009 TP SA dokonała emisji obligacji TP SA w ramach Programu Emisji Obligacji TP SA z dnia 15 lipca 2002 roku łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 94.000.000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 32000000 z datą wykupu w dniu 12 listopada 2009 rentowność emisyjna wynosi: 3,06% w skali roku, została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. .;
b) Emisja o wartości 30.000.000 zł z datą wykupu w dniu 30 listopada 2009 rentowność emisyjna wynosi: 3,17% w skali roku, została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. .;
c) Emisja o wartości 27000000 z datą wykupu w dniu 13 listopada 2009 rentowność emisyjna wynosi: 3,06% w skali roku, została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o. .;
d) Emisja o wartości 5.000.000 zł z datą wykupu w dniu 6 listopada 2009 rentowność emisyjna wynosi: 2,95% w skali roku, została objęta przez Contact Center Sp. z oo, w której TP SA posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako niematerialnych obligacje dyskontowe (obligacje na okaziciela, niezabezpieczone zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji.Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10.000 zł. TP SA nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
W wyniku emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu wynosi 995.500.000 (jak z dnia 29 października 2009 r.)

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*