Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 139/2009 Rezygnacja osoby zarządzającej - Orange Polska

139/2009 Rezygnacja osoby zarządzającej - Orange Polska

Na podstawie § 5 (1.21) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 Nr 33, poz 259, z późniejszymi zmianami), Zarząd Telekomunikacji Polskiej SA ("TP SA", "Spółka") informuje o rezygnacji osoby zarządzającej TP SA.

Spółka otrzymała informację o rezygnacji Pana Jacka Kałłaura ze stanowiska Członka Zarządu do spraw zasobów ludzkich.Mandat wygasa z końcem dnia poprzedzającego najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej TP SA.Termin kolejnego posiedzenia Rady Nadzorczej nie zostały jeszcze zdefiniowane.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*