Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 104/2009 Zmiana perspektywy ratingu - Orange Polska

104/2009 Zmiana perspektywy ratingu - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 26 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A” „Spółka”) informuje, iż w dniu 31 lipca 2009 r. agencja ratingowa Standard and Poor’s Rating Services (S&P) zmieniła perspektywę ratingową TP S.A. z pozytywnej do stabilnej. Równocześnie podtrzymany został rating długoterminowej wiarygodności kredytowej na poziomie BBB+.
Zdaniem S&P na zmianę perspektywy wpłynęła głównie presja ze strony regulatora, konkurencji i niesprzyjające otoczenie makroekonomiczne, które to czynniki spowodowały obniżenie zyskowności TP S.A. widoczne w jej wynikach za pierwsze półrocze 2009 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*