Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 90/2010 Emisja obligacji TP SA w ramach Grupy TP - Orange Polska

90/2010 Emisja obligacji TP SA w ramach Grupy TP - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 2 sierpnia 2010 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 145 600 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 września 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,25% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) Emisja o wartości 50 000 000 zł z datą wykupu w dniu 9 sierpnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 2,99% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
c) Emisja o wartości 42 000 000 zł z datą wykupu w dniu 16 sierpnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,11% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
d) Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 września 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,25% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
e) Emisja o wartości 1 600 000 zł z datą wykupu w dniu 16 sierpnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,11% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
2. W dniu 3 sierpnia 2010 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 76 000 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 73 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 sierpnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,11% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
b) Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 2 września 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,25% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o.,
c) Emisja o wartości 1 000 000 zł z datą wykupu w dniu 18 sierpnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,11% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 3 sierpnia 2010 r. 1 276 370 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*