Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 2/2010 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

2/2010 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 6 stycznia 2010 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 285 600 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 197 600 000 zł z datą wykupu w dniu 5 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,33% w skali roku) została objęta przez Virgo Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) Emisja o wartości 35 000 000 zł z datą wykupu w dniu 13 stycznia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 2,71% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
c) Emisja o wartości 28 000 000 zł z datą wykupu w dniu 20 stycznia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 2,99% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d) Emisja o wartości 25 000 000 zł z datą wykupu w dniu 5 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,33% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
2. W dniu 7 stycznia 2010 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 118 000 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 14 stycznia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 2,77% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
b) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 stycznia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,02% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
c) Emisja o wartości 24 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,31% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o,
d) Emisja o wartości 12 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,31% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,
e) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 lutego 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,31% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
f) Emisja o wartości 5 000 000 zł z datą wykupu w dniu 15 stycznia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 2,77% w skali roku) została objęta przez Contact Center Sp. z o.o,
g) Emisja o wartości 3 000 000 zł z datą wykupu w dniu 21 stycznia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,00% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A.,
h) Emisja o wartości 4 000 000 zł z datą wykupu w dniu 7 lipca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 4,00% w skali roku) została objęta przez TP Edukacja i Wypoczynek Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 7 stycznia 2010 r. 1 413 500 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*