Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 144/2010 Wybór audytora - Orange Polska

144/2010 Wybór audytora - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

I. W dniu 13 grudnia 2010 roku TP S.A. podpisała z firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. umowę o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za rok obrotowy 2010. Wyboru biegłego rewidenta dokonała Rada Nadzorcza TP S.A. na podstawie § 23 ust. 2 pkt 8 Statutu TP S.A. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

II. Siedziba, adres oraz podstawa uprawnień

Deloitte Audyt Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 19, 00-854 Warszawa - wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 73 w Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.

Umowa z firmą Deloitte Audyt Sp. z o.o. została zawarta na okres jednego roku. Firma Deloitte Audyt Sp. z o.o. przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za rok obrotowy 2009 oraz przegląd skróconego sprawozdania finansowego Telekomunikacji Polskiej S.A. i skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska za okres sześciu miesięcy kończący się 30 czerwca 2010 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*