Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 148-2010 Grupa TP oraz PTC planują współkorzystanie z sieci mobilnych - Orange Polska

148-2010 Grupa TP oraz PTC planują współkorzystanie z sieci mobilnych - Orange Polska

treść raportu w PDF(150 KB)

Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 17 grudnia 2010 roku jednostka zależna TP S.A. - Polska Telefonia Komórkowa - Centertel Sp. z o.o. („PTK Centertel”) oraz Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. („PTC”) podpisały list intencyjny o współpracy dotyczącej współkorzystania z infrastruktury sieciowej oraz częstotliwości radiowych na terenie Polski.


Grupa TP oraz Polska Telefonia Cyfrowa ogłaszają intencje współpracy w zakresie współkorzystania z mobilnych sieci telekomunikacyjnych oraz częstotliwości radiowych.

Spółki będą analizować możliwości współkorzystania ze swoich sieci w Polsce,

• Potencjalna współpraca może przynieść Grupie TP korzyści w postaci optymalizacji kosztów i nakładów inwestycyjnych, sięgające setek milionów złotych w okresie najbliższych pięciu lat,

• Spółki złożyły wniosek do UOKiK dotyczący zamiaru utworzenia Spółki joint-venture do zarządzania radiowymi sieciami dostępowymi obu operatorów.

17 grudnia 2010 roku: komórkowe ramię Grupy TP - PTK Centertel oraz PTC, dwaj wiodący operatorzy komórkowi w Polsce, podpisali list intencyjny (‘List’) w zakresie współpracy zmierzającej do współkorzystania z infrastruktury sieciowej oraz częstotliwości radiowych. Zgodnie z postanowieniami Listu strony złożyły w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (‘UOKiK’) wniosek, przedmiotem którego jest utworzenie spółki (‘nowa spółka’), w której obaj operatorzy będą posiadać po 50 % udziałów, a której przedmiotem działalności byłoby zarządzanie, obsługa i utrzymanie elementów ich sieci dostępowych RAN (ang. Radio Access Network) funkcjonującej z wykorzystaniem obecnie posiadanych częstotliwości (900, 1800 oraz 2100 MHz) jak również częstotliwości, jakie obie spółki mogłyby uzyskać w przyszłości. Nowa spółka nie będzie właścicielem sieci.


Strony zadeklarowały, że po wydaniu zgody przez UOKiK rozpoczną prace nad przygotowaniem szczegółowych zasad współpracy, w tym między innymi nad opracowaniem statutu nowej spółki oraz umowy wspólników.

Grupa TP spodziewa się, że wdrożenie powyższej współpracy umożliwi jej osiągnięcie następujących korzyści:

• Stworzenie najwyższej klasy sieci komórkowych w Polsce, a w konsekwencji widoczną poprawę jakości usług i doświadczeń klientów,

• Wzrost zasięgu sieci co wspierać będzie dostarczanie nowych usług, w tym usług szerokopasmowego dostępu do mobilnego internetu, dostępnych dla coraz większej liczby klientów,

• Redukcję nakładów inwestycyjnych, poprzez optymalizację wydajności sieci poprzez wspólne planowanie wybranych nowych inwestycji oraz unowocześnienie sieci,

• Utrzymanie przez operatorów dotychczasowego statusu właścicieli sieci, gdyż współpraca nie zakłada przeniesienia aktywów do nowej spółki,

• Zapewnienie wysokich parametrów jakości sieci w oparciu o odpowiednie umowy gwarantujące jakość obsługi oraz poprzez kontrolę operatorów nad nową spółką,

• Redukcję kosztów operacyjnych funkcjonowania sieci,

• Redukcję wpływu na środowisko, poprzez zmniejszenie całkowitej liczby używanych stacji bazowych.

Ponadto Zarząd TP S.A. oczekuje, że współkorzystanie z sieci może znacząco zwiększyć możliwości techniczne PTK Centertel, dostarczając jednocześnie Grupie TP potencjalne korzyści wynikające z optymalizacji kosztów i nakładów inwestycyjnych, sięgające setek milionów złotych w ciągu kolejnych pięciu lat, począwszy od roku 2012.

Strony ustaliły, że zakres współpracy ograniczy się do aspektów technicznych i nie rozważają rozszerzenia współpracy na inne obszary działalności biznesowej. Przedmiot działalności nowej spółki będzie dotyczył wyłącznie funkcjonowania sieci telekomunikacyjnych i nie jest przewidziane prowadzenie przez nową spółkę działalności na detalicznym rynku telekomunikacyjnym.


Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja zawiera pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, w tym między innymi przewidywanych przyszłych zdarzeń i wyników finansowych, w odniesieniu do działalności Grupy TP. Stwierdzenia dotyczące przyszłości charakteryzują się tym, że nie odnoszą się wyłącznie do danych historycznych lub sytuacji bieżącej; zawierają często następujące słowa lub wyrażenia: „sądzić”, „spodziewać się”, „przewidywać”, „szacowane”, „projekt”, „plan”, „pro forma”, „zamierzać”, „przyszłe”, a także czasowniki w czasie przyszłym lub trybie warunkowym/przypuszczającym. Czynniki, które mogą spowodować, że wyniki rzeczywiste będą w istotny sposób odbiegać od przewidywanych – opisane w Oświadczeniu Rejestracyjnym dla Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – to między innymi otoczenie konkurencyjne Grupy TP, zmiany sytuacji gospodarczej oraz zmiany na rynkach finansowych i kapitałowych w Polsce i na świecie. Stwierdzenia dotyczące przyszłości odzwierciedlają poglądy Zarządu na dzień ich sformułowania. Grupa TP nie zobowiązuje się do aktualizowania jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości w związku z wydarzeniami następującymi po tej dacie. Do stwierdzeń dotyczących przyszłości nie można przykładać nadmiernej wagi przy podejmowaniu decyzji.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*