Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 147/2010 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego - Orange Polska

147/2010 Zmiana terminu przekazania raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego - Orange Polska

Na podstawie § 103 ust.2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.”) informuje, że skonsolidowany raport roczny za 2010 rok i raport roczny za 2010 rok zostaną przekazane do wiadomości publicznej w dniu 23 lutego 2011 roku.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*