Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 150/2010 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego roszczeń DPTG - Orange Polska

150/2010 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania dotyczącego roszczeń DPTG - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A”, „Spółka”) informuje o otrzymaniu z Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadomienia o wszczęciu postępowania dotyczącego roszczeń ze strony Danish Polish Telecommunications Group („DPTG”).

W dniu 22 grudnia 2010 TP S.A. otrzymała z Sądu Okręgowego w Warszawie zawiadomienie, że spółka DPTG złożyła w tym sądzie wniosek o stwierdzenie wykonalności i nadanie klauzuli wykonalności wyrokowi częściowemu wydanemu przez sąd arbitrażowy w Wiedniu (Austria) w dniu 24 sierpnia 2010 r. (doręczonemu TP S.A. w dniu 3 września 2010r.); o wyroku tym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 104 z 3 września 2010 r.

W dniu 9 marca 2011 r. odbędzie się posiedzenie sądu w tej sprawie.

Jak już Spółka informowała, całkowita kwota należna DPTG zgodnie z ww. wyrokiem częściowym za okres od lutego 1994 r. do czerwca 2004 r. (tzw. faza I) wynosi, z uwzględnieniem konwersji walut, ok. 2.946 milionów koron duńskich (ok. 396 milionów euro), co stanowi równowartość kwoty 1.568 mln zł.

Spółka zamierza podjąć wszelkie niezbędne środki prawne i przedstawić sądowi stosowną argumentację w celu niedopuszczenia do stwierdzenia przez sąd wykonalności wyroku sądu arbitrażowego. Zarząd TP S.A. uważa że wyrok ten nie powinien uzyskać stwierdzenia wykonalności ze względu na szereg uchybień przy jego wydawaniu. Ponadto, w opinii Zarządu, wykonanie ww. wyroku byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami porządku prawnego w Polsce.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*