Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 21/2010 Deklaracja dywidendy - Orange Polska

21/2010 Deklaracja dywidendy - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o podjęciu decyzji w sprawie deklaracji wypłaty dywidendy.

W dniu 22 lutego 2010 roku Zarząd TP S.A. podjął uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009, na podstawie której będzie rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy TP S.A. przyjęcie propozycji wypłaty dywidendy w wysokości 2.003.473 531,50 zł, tj. 1,50 zł na jedną akcję. Uchwała zostanie zaopiniowana przez Radę Nadzorczą TP S.A.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku TP S.A. podejmie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy TP S.A. Dzień ustalenia prawa do dywidendy (tzw. dzień „D”) oraz dzień wypłaty dywidendy (tzw. dzień „W”) zostaną ogłoszone po uzgodnieniu obu tych terminów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*