Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 66/2010 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

66/2010 Emisja obligacji TP S.A. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.

1. W dniu 24 maja 2010 r. TP S.A. dokonała emisji obligacji TP S.A. („Obligacje”) w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 268 500 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 210 000 000 zł z datą wykupu w dniu 28 czerwca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,26% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
b) Emisja o wartości 40 000 000 zł z datą wykupu w dniu 31 maja 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,08% w skali roku) została objęta przez TP Emitel Sp. z o.o,
c) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 31 maja 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,09% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
d) Emisja o wartości 8 500 000 zł z datą wykupu w dniu 24 sierpnia 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,49% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. W dniu 25 maja 2010 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 13 000 000 zł, w tym:
a) Emisja o wartości 10 000 000 zł z datą wykupu w dniu 8 czerwca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,09% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,
b) Emisja o wartości 2 500 000 zł z datą wykupu w dniu 1 czerwca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,05% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
c) Emisja o wartości 500 000 zł z datą wykupu w dniu 1 czerwca 2010 (rentowność emisyjna wynosi: 3,05% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o, w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.
Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 25 maja 2010 r. 1 010 940 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*