Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 10/2010 Umowa kredytowa - Orange Polska

10/2010 Umowa kredytowa - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o zawarciu przez TP S.A. umowy kredytu.

W dniu 25 stycznia 2010 r. TP S.A. zawarła z międzynarodowym konsorcjum banków umowę o kredyt odnawialny („Umowa”) w łącznej kwocie 400 milionów EUR, której celem jest refinansowanie transzy A w kwocie 550 milionów EUR stanowiącej odnawialną linię kredytową zabezpieczającą płynność TP S.A.. w ramach umowy kredytowej zawartej w dn. 18 kwietnia 2005r.

Umowa kredytowa została zawarta na okres 3 lat do dnia 18 kwietnia 2013r.

Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce Euribor dla odpowiednich okresów odsetkowych powiększonej o marżę banku.

Umowa nie jest zabezpieczona na aktywach Spółki i stanowi równorzędne zobowiązanie względem pozostałych zobowiązań dłużnych TP S.A. z tytułu kredytów lub emitowanych papierów wartościowych.

Umowa przewiduje obowiązek utrzymania przez TPSA wskaźnika finansowego określonego jako stosunek zadłużenia netto do EBITDA, na poziomie nie wyższym niż 3,5 :1, liczonego w oparciu o skonsolidowane sprawozdania finansowe Grupy TP.

Umowa została uznana za znaczącą, ponieważ wartość jej przedmiotu jest wyższa niż 10% kapitałów własnych TP S.A.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*