Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 36/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - Orange Polska

36/2010 Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zagromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „TP S.A.” lub „Spółką”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 23 kwietnia 2010 roku, na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna.
Porządek obrad:
1) otwarcie Walnego Zgromadzenia,
2) wybór Przewodniczącego,
3) stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) przyjęcie porządku obrad,
5) wybór Komisji Skrutacyjnej,
6) rozpatrzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
b) wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,
c) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,
d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
e) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
f) oceny sytuacji Spółki w roku 2009 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2009,
7) podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009,
b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,
c) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2009,
d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2009,
e) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
f) udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009,
8) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki,
9) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
10) podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Telekomunikacji Polskiej S.A.,
11) zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
12) zamknięcie obrad.

pobierz pełen raport w PDF  (227 KB)
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*