Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 114/2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. będące przedmiotem głosowania na NWZA - Orange Polska

114/2011 Zmiany w Radzie Nadzorczej TP S.A. będące przedmiotem głosowania na NWZA - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”, „Spółka”) informuje o rezygnacji osoby nadzorującej TP S.A.

W dniu 7 października 2011 r. Spółka otrzymała informację o rezygnacji pana Olafa Swantee z funkcji Członka Rady Nadzorczej TP S.A. ze skutkiem na koniec dnia 12 października 2011 roku.

W tym samym dniu France Telecom S.A., poinformował Spółkę, iż w związku z powyższym oraz faktem, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TP S.A. zwołanym na dzień 13 października 2011 roku wygasają mandaty dwóch członków Rady Nadzorczej, pp. Nathalie Clere i Pierre Louette, którzy zostali wcześniej powołani przez Radę Nadzorczą na podstawie § 19 ust. 7 Statutu Spółki, zamierza zgłosić kandydatury następujących osób na Członków Rady Nadzorczej TP S.A.: Nathalie Clere, Pierre Louette i Benoit Scheen.

§ 19 ust. 7 Statutu stanowi:

7. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej z powodu innego niż upływ kadencji lub odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej, reszta członków Rady Nadzorczej powołuje większością dwóch trzecich głosów oddanych, nowego członka Rady Nadzorczej. Mandat tak powołanego członka wygasa z dniem następnego Walnego Zgromadzenia, odbytego nie wcześniej niż 5 tygodni od powołania.

Życiorys nowego kandydata

Pan Benoit Scheen ma 45 lat i jest obywatelem Belgii. Jako Wiceprezes, odpowiada w Grupie France Telecom za kraje europejskie. Jest także członkiem rad nadzorczych (boards of directors) spółek Everything Everywhere, Orange Communications i Mobistar.

Przeszedł do Grupy France Telecom we wrześniu 2011 roku i odpowiada za działalność grupy w Armenii, Austrii, Belgii, Dominikanie, Hiszpanii, Luksemburgu, Mołdawii, Polsce, Rumunii, Słowacji i Szwajcarii.

W latach 2008–2011 był prezesem belgijskiej firmy Mobistar, a wcześniej zajmował różne stanowiska kierownicze w firmach IBM, Compaq, HP i Siemens-Nixdorf.

Ukończył Uniwersytet w Namur, uzyskując dyplom studiów magisterskich w dziedzinie informatyki oraz studiów licencjackich w dziedzinie ekonomii i nauk społecznych.

 

 

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*