Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 68/2011 Spełnienie warunków przedwstępnej umowy sprzedaży TP Emitel. - Orange Polska

68/2011 Spełnienie warunków przedwstępnej umowy sprzedaży TP Emitel. - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”; „Spółka”) informuje o spełnieniu warunku zawieszającego dotyczącego zawartej znaczącej umowy.

Spełnienie wszystkich warunków przedwstępnej umowy sprzedaży przez Grupę TP udziałów w spółce TP Emitel.


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2011 oraz  62/2011 Spółka informuje, że w dniu 7 czerwca 2011 roku, Spółka otrzymała wiadomość o rejestracji w dniu 6 czerwca 2011 przez Sąd Rejonowy w Warszawie podwyższenia kapitału zakładowego Bilbo sp. z o.o. (Bilbo) z kwoty 5.000 złotych do kwoty 1.725.005.000 złotych. TP S.A. objęła w podwyższonym kapitale zakładowym wszystkie nowoutworzone udziały w zamian za wkład niepieniężny w postaci 100% udziałów w TP Emitel sp. z o.o. („TP Emitel”). Wartość wniesionego wkładu niepieniężnego wyniosła 1.725 milionów złotych.

W związku z wniesieniem udziałów TP Emitel do Bilbo oraz uzyskaniem przez kupującego zgody na transakcję od Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, spełnione zostały wszystkie warunki umożliwiające zawarcie umowy przyrzeczonej przeniesienia własności udziałów w spółce TP Emitel na rzecz EM Bidco sp. z o.o. (dawniej Kapiri Investments sp. z o.o.), której jedynym wspólnikiem jest Montagu IV (B) LP. Zamknięcie transakcji nastąpi zgodnie z warunkami zawartej w dniu 24 marca 2011 roku umowy przedwstępnej.
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*