Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 44/2011 Uchwały WZA - Orange Polska

44/2011 Uchwały WZA - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A.” „Spółka”) przekazuje niniejszym treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 kwietnia 2011 roku.

pobierz pełen raport w PDF

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*