Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 45/2011 Powołanie osób nadzorujących TP S.A - Orange Polska

45/2011 Powołanie osób nadzorujących TP S.A - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o powołaniu osób nadzorujących TP S.A.

W dniu 14 kwietnia 2011 r. Walne Zgromadzenie powołało Pana Gerard Ries w skład Rady Nadzorczej TP S.A. (wybór w trybie par. 19 ust.7 Statutu TP S.A. został dokonany w dniu 27 stycznia 2011 roku), jak również powołało na kolejną kadencję Pana Timothy Boatman.

Życiorysy :

Pan Gerard Ries

Gérard Ries ma 56 lat. Jest absolwentem Politechniki w Paryżu. Uzyskał także dyplom MBA w Institut Supérieur des Affaires w Jouy-en-Josas, we Francji oraz w Keio Business School w Tokio. Karierę zawodową rozpoczął w U.S. Group Dresser Industries Inc., gdzie przez dwanaście lat piastował różne stanowiska związane ze sprawami finansowymi i kontrolingiem.

Pan Gérard Ries pełni obecnie funkcję Wiceprezesa ds. Działalności Międzynarodowej France Telecom – Orange, sprawując ogólny nadzór nad działalnością Grupy na świecie. W ramach obowiązków został powołany w skład rad nadzorczych kilku spółek świadczących usługi telefonii stacjonarnej, telefonii komórkowej i dostępu do Internetu, w których France Telecom – Orange ma większościowe lub mniejszościowe udziały. Przed przejściem do France Telecom – Orange w październiku 2010 roku, Gérard Ries był przez cztery lata Wiceprezesem w FCC, hiszpańskiej grupy budowlanej z siedzibą w Madrycie, w której odpowiadał za strategię i rozwój. Jego wcześniejsze doświadczenia zawodowe obejmują także piętnastoletni okres pracy we francuskiej grupie Vivendi (w latach 1991-2005), z czego przez sześć lat (2000-2005) zajmował stanowisko Wiceprezesa ds. rozwoju działalności telekomunikacyjnej. Działalność Pana Gérard Ries wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S.A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.


Pan Timothy Boatman

Timothy Boatman ma 69 lat. Jest biegłym księgowym. W latach 1974-2001 był partnerem w brytyjskiej firmie PricewaterhouseCoopers. Od 2002 roku pracował jako doradca PWC w krajach Europy Środkowej i Rosji. W 2005 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej TP S.A. jako członek niezależny i Przewodniczący Komitetu Audytowego. Uczestniczy także w posiedzeniach Komitetu ds. Strategii. Do dnia 31 grudnia 2006 roku pan Timothy Boatman był jednocześnie niezależnym członkiem Rady Nadzorczej i Przewodniczącym Komitetu Audytowego w brytyjskiej spółce John Laing plc. Zdobył doświadczenie w wielu branżach: od telekomunikacji, rozrywki i mediów po usługi użyteczności publicznej, dystrybucję, usługi finansowe i nieruchomości. Pan Timothy Boatman posiada również odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje w kwestiach finansowo-księgowych oraz audytu. Działalność pana Timothy Boatmana wykonywana poza przedsiębiorstwem TP S. A. nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności TP S.A.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*