Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 48/2011 Akcjonariusze na WZA - Orange Polska

48/2011 Akcjonariusze na WZA - Orange Polska

Na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A.”) informuje, iż na Walnym Zgromadzeniu TP S.A., które odbyło się w dniu 14 kwietnia 2011 roku, akcjonariuszami posiadającymi, co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu były następujące podmioty: 

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w ogólnej liczbie głosów na WZA

Udział w kapitale zakładowym

France Telecom S.A.

664.999.999

664.999.999

64,94%

49,79%


Na Walnym Zgromadzeniu TP S.A. reprezentowanych było 1 024 023 339 akcji, stanowiących 76,67% kapitału zakładowego TP S.A., uprawniających do wykonania 76,67% ogólnej liczby głosów. Kapitał zakładowy TP S.A. wynosi 4.006.947.063 zł i dzieli się na 1.335.649.021 akcji o wartości nominalnej 3 zł każda. Wszystkie akcje są akcjami zwykłymi na okaziciela serii A. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu TP S.A.

 

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*