Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 107/2011 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP - Orange Polska

107/2011 Emisja obligacji TP S.A. w ramach Grupy TP - Orange Polska

Na podstawie § 5 ust.1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A.(„TP S.A”) informuje o nabyciu przez podmioty zależne papierów wartościowych wyemitowanych przez TP S.A.


1. W dniu 15 września 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 96 500 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 87 000 000 zł z datą wykupu w dniu 22 września 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,18% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 6 000 000 zł z datą wykupu w dniu 29 września 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez TP Teltech Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

c) Emisja o wartości 3 500 000 zł z datą wykupu w dniu 22 września 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,18% w skali roku) została objęta przez TP Invest Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

2. W dniu 16 września 2011 r. TP S.A. dokonała emisji Obligacji TP S.A. w ramach Programu Emisji Obligacji TP S.A. z dnia 15 lipca 2002 r. Łączna wartość nominalna Obligacji wynosi 51 800 000 zł, w tym:

a) Emisja o wartości 30 000 000 zł z datą wykupu w dniu 30 września 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez Orange Customer Service Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

b) Emisja o wartości 15 400 000 zł z datą wykupu w dniu 30 września 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,19% w skali roku) została objęta przez Wirtualna Polska S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu,

c) Emisja o wartości 2 900 000 zł z datą wykupu w dniu 23 września 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,18% w skali roku) została objęta przez PTK Centertel Sp. z o.o.,

d) Emisja o wartości 2 000 000 zł z datą wykupu w dniu 17 października 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,23% w skali roku) została objęta przez OPCO Sp. z o.o., w której TP S.A. posiada udziały stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników,

e) Emisja o wartości 1 500 000 zł z datą wykupu w dniu 16 grudnia 2011 (rentowność emisyjna wynosi: 4,34% w skali roku) została objęta przez ORE S.A., w której TP S.A. posiada akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego, uprawniające do wykonania 100% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

Wszystkie wyemitowane Obligacje są denominowane w złotych polskich i zostały zaoferowane w trybie emisji niepublicznej, wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obligacje zostały wyemitowane jako obligacje na okaziciela, niezabezpieczone, zdematerializowane oraz dyskontowe (obligacje zerokuponowe).Wykup Obligacji zostanie dokonany według wartości nominalnej Obligacji. Wartość nominalna jednej Obligacji wynosi 10 000 zł. TP S.A. nie przewiduje wprowadzania Obligacji do publicznego obrotu. Obligacje są wykorzystywane w zarządzaniu kapitałem obrotowym Grupy TP.  

Po dokonaniu powyższych emisji, łączna wartość nominalna Obligacji, wyemitowanych w ramach tego programu i będących w obrocie, wynosi na dzień 16 września 2011 r. 2 499 940 000 zł.

Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*