Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 31/2011 Termin WZA - Orange Polska

31/2011 Termin WZA - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. przekazuje niniejszym informacje o zwołaniu Walnego Zagromadzenia.

Ogłoszenie Zarządu Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

I. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad
Zarząd Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej (zwanej dalej również „TP S.A.” lub „Spółką”) z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000010681, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu TP S.A., zwołuje na dzień 14 kwietnia 2011 roku, na godz. 1000, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w budynku Telekomunikacji Polskiej Spółki Akcyjnej przy ulicy Twardej 18, III piętro, sala konferencyjna.
Porządek obrad:

 1. otwarcie Walnego Zgromadzenia,
 2. wybór Przewodniczącego,
 3. stwierdzenie ważności Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
 4. przyjęcie porządku obrad,
 5. wybór Komisji Skrutacyjnej,
 6. rozpatrzenie:
  • sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
  • wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
  • sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
  • sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
  • sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
  • oceny sytuacji Spółki w roku 2010 dokonanej przez Radę Nadzorczą oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010,
 7. podjęcie uchwał w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010,
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010,
  • podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2010 oraz przeznaczenia części środków z kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy,
  • podziału zysku Spółki z lat ubiegłych,
  • zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Telekomunikacja Polska w roku obrotowym 2010,
  • zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010,
  • udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 39 ZWZ z 28 kwietnia 2006 r. , w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego,
 9. zmiany w składzie Rady Nadzorczej,
 10. zamknięcie obrad.
 11. II. Informacje dotyczące udziału w Walnym Zgromadzeniu TP S.A. (WZA)

  1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał
   1. Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia spraw w porządku obrad WZA. Żądanie powinno zawierać:
    • uzasadnienie lub projekt uchwały w sprawie proponowanego punktu porządku obrad,
    • aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców lub inny równoważny dokument potwierdzający uprawnienie do działania w imieniu wnioskodawcy – w przypadku akcjonariuszy będącymi osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej,
    • dokument potwierdzający posiadanie akcji w liczbie uprawniającej do zgłoszenia żądania.

     Żądanie należy złożyć nie później niż 21 dni przed terminem WZA tj. do 24 marca 2011 r. Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie TP S.A., pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub przesłać przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl (format plików pdf).

   2. Na podstawie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariuszowi lub Akcjonariuszom reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego uprawnionym do uczestnictwa w WZA, przysługuje prawo do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty powinny być złożone nie później niż 3 dni przed terminem WZA, tj do 11 kwietnia 2011 roku Zarządowi Spółki na piśmie w siedzibie TP S.A., pod adresem: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa lub drogą elektroniczną na adres pelnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl (format plików pdf). Do żądania zawierającego projekt uchwały należy dołączyć dokumenty, o których mowa w pkt. 1 b) i c).
   3. Na podstawie art. 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
  2. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
   1. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
    Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika.
   2. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Formularz, zawierający wzór pełnomocnictwa pozwalający na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika, jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tp-ir.pl.
   3. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić TP S.A. najpóźniej na 3 dni przed terminem WZA, tj do dnia 11 kwietnia 2011 roku do godz. 16:00, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pelnomocnictwo.wza@telekomunikacja.pl, poprzez przesłanie zeskanowanego pełnomocnictwa, podpisanego przez Akcjonariusza, bądź w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne, przez osoby uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza.
   4. TP S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. TP S.A. zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Walnym Zgromadzeniu.
   5. Prawo do reprezentowania Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie stosownych pełnomocnictw. Osoba/osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego Akcjonariusza rejestru.
   6. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu.
   7. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6) ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
   8. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt 6), głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.
  3. Możliwość i sposób uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

   Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  4. Sposób wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

   Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  5. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

   Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

  6. Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

   Dniem rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest dzień 29 marca 2011 r.

  7. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu
   1. W WZA mają prawo uczestniczyć tylko te osoby, które w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. 29 marca 2011 roku będą akcjonariuszami TP S.A. Imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wystawia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa tj. 30 marca 2011 r.
   2. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w WZA zostanie ustalona na podstawie informacji otrzymanych z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW). Zaleca się jednak Akcjonariuszom by posiadali imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
   3. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w WZA po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub elektronicznej. Przedstawiciele osób prawnych lub jednostek nieposiadających osobowości prawnej powinni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
  8. III. Dostęp do dokumentacji

   1. Wszelkie informacje oraz dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Spółki pod adresem www.tp-ir.pl od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.
   2. Od dnia 7 kwietnia 2011 r. Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*