Dla inwestorów

Home > Wiadomości > Raporty bieżące > 137/2011 Oddalenie przez Sąd duńskiego wniosku - Orange Polska

137/2011 Oddalenie przez Sąd duńskiego wniosku - Orange Polska

Na podstawie § 38 ust.1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009 Nr 33 poz.259 ze zm.), Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. („TP S.A”, „Spółka”) informuje o wniesieniu przez GN Store Nord A/S z siedzibą w Ballerup, Dania („GN Store Nord”) do Sądu Okręgowego w Warszawie powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia z dnia 13 października 2011 roku oraz o oddaleniu przez Sąd wniosku GN Store Nord o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie wykonania realizowanego przez Spółkę skupu akcji własnych w celu umorzenia do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie.

Spółka powzięła informację o wniesieniu przez GN Store Nord powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 października 2011 roku. Postanowieniem z dnia 17 listopada 2011 roku Sąd oddalił wniosek GN Store Nord o zabezpieczenie roszczenia. Ani pozew GN Store Nord ani postanowienie Sądu nie zostało jeszcze Spółce doręczone.

Zarząd Spółki uznaje pozew GN Store Nord za bezpodstawny. GN Store Nord posiadając zaledwie 10 akcji TP S.A. podejmuje próby utrudnienia realizacji korzystnego dla akcjonariuszy programu skupu akcji własnych. Działanie takie nie ma nic wspólnego z wykonywaniem praw akcjonariusza, a jedynie zmierza do wywierania nacisku na TP S.A. w związku z toczącym się sporem prawnym pomiędzy spółką zależną GN Store Nord - Danish Polish Telecommunications Group I/S - a TP S.A.

Spółka nadal może realizować rozpoczęty program skupu akcji własnych.

Jednocześnie Spółka podejmie stosowne kroki prawne, aby postępowanie wszczęte przez GN Store Nord zostało zakończone wyrokiem oddalającym powództwo.
Góra strony

Kurs akcji Orange Polska SA*