Plan strategiczny .Grow na lata 2021-2024
kolejny śmiały krok na drodze budowania wartości

Orange Polska jest dziś liderem we wszystkich kluczowych segmentach rynku telekomunikacyjnego w Polsce. Z powodzeniem zakończyliśmy realizację strategii Orange.One i jesteśmy teraz lepiej przygotowani na przyszłość, oferując usługi pożądane przez klientów, posiadając aktywa, które je wspierają oraz bardziej efektywną strukturę kosztową. Spółka jest teraz gotowa do rozpoczęcia kolejnego etapu na drodze budowania wartości – jakim jest strategia .Grow.

Jesteśmy gotowi, żeby wykorzystywać wszelkie szanse i stawiać czoło wyzwaniom, jakie przyniesie przyszłość. W tym nowym czteroletnim planie, którego realizacja zakończy się w 2024 roku, przesuwamy nacisk na wzrost oraz monetyzację inwestycji.

Strategia .Grow to ewolucyjny krok, który przyczyni się do stymulacji i przyspieszenia wzrostu przychodów i zysków, kładąc jednocześnie podwaliny pod kontynuację wzrostu po roku 2024.

Nasze cele finansowe
Strategia .Grow zapewni wartość dla akcjonariuszy

Strategią .Grow wkraczamy na ścieżkę szybszego i stabilniejszego wzrostu, opartego na solidnych fundamentach. 

Zwiększając przychody skorzystamy na wysokiej dźwigni operacyjnej, co przyspieszy wzrost EBITDAaL i przepływów pieniężnych. W ramach tego procesu będziemy monetyzować nasze inwestycje w sieć światłowodową i mobilną, generując stabilne zwroty. To klucz do sukcesu strategii .Grow, a zarazem element, który odróżnia ją od naszych wcześniejszych działań. Powrót do wzrostów w poprzedniej strategii był generowany przez olbrzymie oszczędności w kosztach pośrednich, natomiast marża bezpośrednia cały czas spadała. W najbliższych latach EBITDAaL będzie rosnąć głównie z przychodów napędzanych przez działalność komercyjną. Uczyni to ten wzrost zdrowszym fundamentalnie.

Będziemy maksymalizować przychody z podstawowej działalności, (stanowiące 75% całości przychodów), wśród których są trzy główne obszary wzrostu: konwergencja, ICT i usługi hurtowe. Planujemy wzrost przychodów z ofert konwergentnych i usług ICT odpowiednio na poziomie co najmniej 8% i około 10% rocznie (w ujęciu CAGR). Nasza transformacja kosztowa będzie kontynuowana. Te same trendy w zakresie cyfryzacji, które otwierają nam możliwości wzrostu, przyczynią się także do dalszego ograniczania kosztów. Jednocześnie, korzystając ze sztucznej inteligencji i automatyzacji procesów, podniesiemy jakość obsługi klientów – z korzyścią dla obu stron. Przewidujemy, że presja inflacyjna częściowo zniweluje efekty tych działań, tym niemniej oczekujemy, że przełożą się one na zysk operacyjny na tyle, że wzrośnie marża EBITDAaL.

Nasza przemyślana strategia inwestycyjna będzie ukierunkowana na wzrost (zwłaszcza w usługach światłowodowych i 5G) oraz podnoszenie efektywności. Pomimo znaczącego poziomu inwestycji w te obszary, chcemy utrzymać ekonomiczne nakłady inwestycyjne na stałym rocznym poziomie 1,7-1,9 mld zł – średnio dla całego okresu. W ten sposób wzrost przychodów przełoży się na wzrost poziomu generowanej gotówki.

Od przyszłego roku chcemy powrócić do regularnego wypłacania dywidend. Proponujemy wypłatę dywidendy w wysokości 0,25 zł na akcję w 2022 roku z zysków za 2021 rok, pod warunkiem, że wskaźnik dług netto/EBITDAaL nie przekroczy poziomu 2,1x uwzględniając wynik aukcji na pasmo 5G. Uznajemy ten poziom jako stabilny bazowy na przyszłość. Decyzje o zmianie wysokości dywidendy w przyszłości będziemy podejmować co roku, każdorazowo analizując przewidywane bazowe trendy finansowych oraz długookresowe prognozy dźwigni finansowej względem przyjętego korytarza 1,7-2,2x.

Strategia konwergentna ukierunkowana na gospodarstwa domowe

Nasze sieci – najwyższej jakości sieć mobilna 4G, a teraz także 5G, oraz sieć światłowodowa – to znacznie więcej niż tylko infrastruktura. To kamień węgielny naszej propozycji biznesowej: kompleksowej oferty dla gospodarstw domowych, obejmującej łączność i rozrywkę, opartej na najnowocześniejszej technologii. Dzięki temu możemy osiągać organiczny wzrost. Na rynku konsumenckim, konwergencja, czyli sprzedaż pakietów usług komórkowych i stacjonarnych, pozostanie kluczowym elementem budowania wartości, gdyż w kompleksowy sposób odpowiada na potrzeby gospodarstw domowych w zakresie telekomunikacji, przyczyniając się do wzrostu satysfakcji klientów i ograniczając rezygnację z usług.  

Widzimy tutaj w dalszym ciągu istotny potencjał, zarówno dosprzedaży kolejnych usług gospodarstwom domowych, w których już jesteśmy obecni, jak i wejścia z naszymi usługami do nowych gospodarstw. Postawiliśmy sobie cel wzrostu bazy klientów konwergentnych o co najmniej 20% przy jednoczesnym dalszym istotnym wzroście przychodu z jednego klienta (ARPO).

Nasze wyróżniki
icon12

Usługi światłowodowe i komórkowe

icon10

Wygodne pakiety wielousługowe: wybór atrakcyjnych treści usług w jednym miejscu

icon9

Doświadczenie klientów: cyfrowe i przyjazne

icon11

Prostota: łatwość zakupu i korzystania

Wzrost liczby klientów konwergentnych w wyniku rozbudowy sieci światłowodowej
Wzrost ARPO w wyniku strategii ukierunkowanej na wartość i dosprzedaży
Silny potencjał, jakim dysponujemy, umożliwi nam dalszy rozwój podejścia 360° wobec gospodarstw domowych w kierunku wykorzystania nowoczesnych technologii. Postrzegamy naszą rolę jako dostawcy zaawansowanych usług cyfrowych dla domu. Naturalnie, naszą podstawową usługą pozostanie zapewnienie łączności, stacjonarnej i komórkowej, ale w przyszłości chcemy poszerzać ofertę o usługi o wartości dodanej, takie jak rozrywka, cyberbezpieczeństwo, rozwiązania dla pracy zdalnej, inteligentny dom i zielona energia. 
…światłowód jako kluczowy czynnik tworzący wartość
Będziemy nadal znacząco zwiększać zasięg sieci (w mln gospodarstw domowych)

Głównym, niezbędnym warunkiem sukcesu będzie dalszy wzrost zasięgu naszej sieci światłowodowej.
Do 2024 r. planujemy zwiększyć go o 2-3 miliony gospodarstw domowych, czyli 40-60% w stosunku do stanu na koniec 2020 r. W ciągu poprzednich kilku lat bardzo intensywnie inwestowaliśmy w budowę sieci, kreując światłowód jako synonim szybkiego niezawodnego Internetu w Polsce co przełożyło się na postrzeganie Orange Polska jako jego dostawcę pierwszego wyboru. W ciągu następnych lat będziemy głównie polegać na podłączaniu się na zasadach hurtowych do sieci innych operatorów. Będą to głównie sieć budowana przez Światłowód-Inwestycje oraz sieci budowane w ramach projektu Polska Cyfrowa (POPC). Światłowód daje nam znacznie wyższy średni przychód z klienta w porównaniu z technologiami miedziowymi. Głównie wynika to z większych możliwości sprzedaży kontentu oraz wyższych oferowanych prędkości, które są coraz częściej wybierane przez klientów. Są one również znacznie lepiej postrzegane przez klientów

Światłowód i duża baza klientów zapewniają możliwość zwiększenia wartości

Światłowód
Telefonia komórkowa
TV/OTTs
Bezpieczeństwo
Zielona energia
Gry i rozrywka
Inteligentne urządzenia
Inne…

Nowa strategia hurtowa w celu maksymalizacji wartości

Klienci hurtowi usług światłowodowych
>6x

Nowe otwarcie w usługach światłowodowych, zapoczątkowane przez znacznie zwiększający wartość projekt FiberCo

Rozszerzenie roamingu krajowego w celu monetyzacji istniejącej infrastruktury mobilnej

Wejście na rynek operatorów wirtualnych (MVNO)

Jednoczesne nowe otwarcie w usługach hurtowych, maksymalizujące monetyzację aktywów. W ramach strategii .Grow naszą intencją jest szersze otwarcie na możliwości biznesowe na rynku hurtowym. Z jednej strony jest to naturalna konsekwencja naszych inwestycji w infrastrukturę mobilną i stacjonarną i chęć ich lepszej monetyzacji. Z drugiej strony widzimy potencjał do tego wynikający z rozwoju rynku dostępu do szybkiego Internetu, wchodzenia innych graczy rynkowych w rynek usług konwergentnych oraz stopniowego rozwoju sieci mobilnych w technologii 5G.

Naszą ambicją jest aby zwiększyć liczbę klientów pochodzących od innych operatorów co najmniej sześciokrotnie stosunku do końca 2020 r., kiedy mieliśmy ich 26 tys. Chcemy również w większym stopniu udostępniać naszą infrastrukturę przesyłową. W ramach tego będziemy świadczyć usługi dla spółki Światłowód-Inwestycje. Widzimy tutaj również potencjał dla innych operatorów infrastruktury mobilnej zainteresowanych podłączeniem swoich stacji bazowych do światłowodu.

Kolejne przyspieszenie w segmencie ICT…

Orange Polska jest liderem we wszystkich segmentach biznesowych rynku telekomunikacyjnego oraz czołowym graczem na rynku ICT. Realizacja strategii .Grow zapewni nam pozycję lidera w zakresie doradztwa i integracji kompleksowych usług transformacyjnych dla biznesu umożliwiających przedsiębiorstwom i instytucjom sprawne funkcjonowanie w nowym, cyfrowym świecie.

Chcemy w dalszym ciągu dynamicznie zwiększać przychody z usług ICT, w tempie ok 10% rocznie do 2024 r. Osiągniemy to dzięki wykorzystaniu naszych kluczowych zasobów, czyli sieci mobilnej i światłowodowej, wzbogaconej o szeroki portfel usług tworzących pełen łańcuch wartości cyfrowej transformacji. Kluczową rolę będzie odgrywać dalszy stabilny rozwój naszej spółki Integrated Solutions – trzeciego największego integratora na rynku polskim. A przyśpieszenie osiągniemy monetyzując inwestycje w nowe obszary i kompetencje, czyli spółki BlueSoft i Craftware. Największe wzrosty planujemy w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz oprogramowania i aplikacji, korzystając zarówno z doświadczenia spółek zależnych jak i kompetencji budowanych na potrzeby wewnętrzne. Zintensyfikujemy działania w obszarze migracji do chmury. Firmy w Polsce pod względem adopcji rozwiązań chmurowych nadal odstają od średniej europejskiej.

……wzmocnione dzięki 5G, katalizatorowi dla nowego biznesu
Orange

5G będzie nowym katalizatorem dla rynku ICT, w szczególności dla Internetu Rzeczy. Nowa sieć będzie szybsza i bardziej wydajna. Będzie mogła jednocześnie obsługiwać miliony połączonych obiektów. Firmy jako pierwsze zaczną wykorzystywać jej możliwości. Dla przedsiębiorstw, Internet Rzeczy to wymierne korzyści: od podwyższenia efektywności po ograniczenie zużycia energii. Sieć 5G da możliwość połączenia wszystkich przedmiotów w fabryce, maszyn, linii produkcyjnych, czujników temperatury czy ciśnienia, systemów bezpieczeństwa w jedną wspólną sieć, która pozwoli im rozmawiać między sobą w czasie rzeczywistym. Pozwolą na to prywatne sieci 5G, budowane z uwzględnieniem konkretnych potrzeb danej firmy. Chcemy być liderem rynku jeśli chodzi o mobilne sieci prywatne. Do 2025 roku wspólnie z naszymi klientami chcemy utworzyć ponad 40 takich sieci.

Transformacja cyfrowa

W ramach strategii .Grow chcemy uwolnić nasz wewnętrzny potencjał wynikający z transformacji cyfrowej. Będziemy podążać w kierunku, którego oczekują klienci jednocześnie poprawiając naszą wewnętrzną efektywność opierając się w większym stopniu na sztucznej inteligencji i korzystając z Big Data. Naszą ambicją jest być operatorem cyfrowym dla Polski. Chcemy do co najmniej 25% zwiększyć udział sprzedaży poprzez kanały cyfrowe oraz planujemy żeby ponad 75% kontaktów w obsłudze klienta odbywało się online. To duża zmiana w kierunku efektywności: automatyzacja rutynowych zadań, ułatwienie kontaktu klienta z Orange i dostosowanie go do potrzeb naszych klientów, gdziekolwiek się znajdują i kiedy chcą.

Upraszczanie i efektywność
Orange

Aby uwolnić nasz potencjał, musimy kontynuować upraszczanie procesów oraz skupić się na budowaniu mocnych fundamentów na przyszłość. W wielu obszarach chcemy wprowadzić różnorodne rozwiązania cyfrowe w celu zwiększenia elastyczności i efektywności. Analiza dużych zbiorów danych i sztuczna inteligencja pozwolą nam lepiej pozycjonować i dostosowywać oferty dla konkretnych klientów, co przełoży się między innymi na ich większą lojalność. 

Rozwiązania z obu tych obszarów mogą być także przydatne w planowaniu i zarządzaniu sieciami. Zastosowanie sztucznej inteligencji do diagnostyki sieci w oparciu o analizę danych dotyczących zachowania elementów sieciowych pomoże zapobiegać awariom. Może także wspierać procesy inwestycyjne, pomagając w wyborze określonych lokalizacji do rozbudowy sieci na podstawie rzeczywistego natężenia ruchu oraz potrzeb klientów. 

Aby stworzyć przestrzeń dla przyszłych rozwiązań, musimy stopniowo wygaszać starsze technologie dostępowe, eliminując 3G oraz – pod koniec okresu objętego obecnym planem –łącza miedziane. Zostaną one zastąpione przez sieci mobilne i stacjonarne nowej generacji, co poprawi efektywność i ograniczy koszty utrzymywania systemów schyłkowych. 

Będziemy także kontynuować strategię optymalizacji portfela nieruchomości.

#OrangeGoesGreen
Orange

Chcemy, żeby rozwojowi pozostałych filarów naszej działalności towarzyszył wzrost odpowiedzialności społecznej – która od zawsze była dla nas bardzo ważna. Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego, a jako firma jesteśmy idealnie przygotowani do tego, żeby pomagać innym w ograniczaniu śladu środowiskowego oraz przeciwdziałać wykluczeniu cyfrowemu. Jesteśmy przekonani, że branża telekomunikacyjna ma do odegrania istotną rolę w dochodzeniu do neutralności klimatycznej. 

Naszym kluczowym celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej (neutralności węglowej netto) do 2040 roku, czyli dziesięć lat przed terminem zalecanym przez Unię Europejską. Neutralność obejmie całość emisji Orange Polska, to jest zarówno Zakresy 1 i 2 (własne emisje bezpośrednie i pośrednie), jak i Zakres 3 (emisje w łańcuchu wartości – przez dostawców, pracowników i klientów). W pierwszym etapie działań, do 2025 roku, zmniejszymy emisję CO2 w Zakresach 1 i 2 aż o 65% względem 2015 roku. Chcemy to osiągnąć głównie poprzez zwiększenie udziału energii odnawialnej w strukturze energetycznej z 0% w 2020 roku do co najmniej 60% w 2025 roku. Oznacza to, że musimy aktywnie wyszukiwać i wspierać projekty w tym obszarze. Będziemy także nadal optymalizować zużycie energii: przez ostatnich kilka lat co roku zmniejszaliśmy to zużycie pomimo stałego wzrostu transmisji danych w naszych sieciach. Do ograniczenia zużycia energii przyczyni się także wprowadzenie nowych, znacznie efektywniejszych technologii, takich jak światłowody i 5G. Średnie zużycie prądu na jednego klienta jest w sieci światłowodowej o około 80% niższe niż w przypadku korzystania z łączy miedzianych. 

Aby do 2040 roku osiągnąć założony cel, przyspieszymy działania w celu zmniejszenia emisji w całym łańcuchu wartości, w tym przez dostawców i klientów. Będzie to obejmować wdrażanie zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Na przykład, we wszystkich salonach Orange będziemy odkupywać używane smartfony oraz przyjmować stare lub zepsute telefony komórkowe do recyklingu.

Redukcja emisji CO2 o ~65%
do 2025 głównie dzięki odnawialnym źródłom energii

Bezpieczeństwo i cyfrowe włączenie różnych grup społecznych
Orange

Włączanie cyfrowe ma dziś istotny wymiar społeczny. To z jednej strony upowszechnianie dostępu do szybkiego Internetu, a z drugiej edukacja i rozwój kompetencji cyfrowych. Aktywnie działamy na obu tych polach. Inwestujemy w sieć światłowodową, także z wykorzystaniem środków publicznych, aby dotrzeć również do terenów odległych od miast, gdzie często brakuje infrastruktury i dostępu do nowoczesnych usług. A poprzez naszą Fundację Orange od ponad 15 lat wspieramy edukację cyfrową Polaków. Fundacja realizuje w szkołach programy edukacji cyfrowej, w których co roku uczestniczy ponad 5 tys. dzieci. Wspólnie z partnerami społecznymi, szkolimy też nauczycielki i nauczycieli w ramach projektu Lekcja: Enter, współfinansowanego przez UE. To największa w Polsce inicjatywa tego typu. Łącznie z programu skorzysta 75 tys. nauczycieli.

Ograniczenie wykluczenia społecznego i cyfrowego  szczególnie narażonych grup

  • NPS #1 w grupie seniorów

Edukacja cyfrowa:

  • > 5 500 dzieci rocznie w programach edukacyjnych (bezpieczeństwo, programowanie)
  • >75 000 nauczycieli w programie doskonalenia umiejętności cyfrowych w latach 2020-2023

Zespół i różnorodność
Orange

Warunkiem osiągnięcia naszych celów strategicznych jest otwarta kultura korporacyjna – a to musi oznaczać różnorodność. Dane potwierdzają, że zróżnicowane zespoły pracują lepiej i wydajniej. Dotyczy to wszystkich szczebli organizacji, od funkcji pierwszej linii po Zarząd. Dążymy do stworzenia środowiska wspierającego pracowników, promującego talenty, poszerzającego możliwości i bardziej różnorodnego. Obecnie skupiamy się na zwiększeniu udziału kobiet wśród liderów do 35%, a na stanowiskach kierowniczych – do 40%.

Nacisk na równość szans w zatrudnieniu:

  • 35% kobiet wśród liderów
  • 40% kobiet wśród menedżerów 

Prezentacja strategii Orange Polska S.A.
Skip to content